فرم جذب نمایندگی

نام *
نام خانوادگی *
سمت
نوع شرکت *
سابقه فعالیت
آدرس پستی
تلفن ثابت *
تلفن همراه
آدرس دفتر مرکزی
آدرس انبار
متراژ دفتر مرکزی
متراژ انبار
نوع مالکیت دفتر
تعداد پرسنل اداری
تعداد پرسنل فروش و بازاریابی
تعداد موضع
تعداد راننده
نوع ماشین های پخش
نوع مالکیت ماشین
شرکت های در حال همکاری
شماره تماس شرکت های مذکور
توضیحات